Algemene Voorwaarden

 

 

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.liefdevoloffline.nl. Liefdevol Offline is gerechtigd deze voorwaarden aan te passen. De nieuwe voorwaarden gaan in vanaf het moment dat ze op de website zijn geplaatst.
1.2 Liefdevol Offline is gevestigd aan Bovensteweg 37, 6585 KB te Mook. Telefoonnummer: 06-23170062 en 0628147814, internet: www.liefdevoloffline.nl, email: vragen@liefdevoloffline.nl

1.3 Liefdevol Offline is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer kvk 68111452, BTWnummer: NL857306807B01

 

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

 

3. Prijzen

Prijzen vermeld in deze voorwaarden en op de website zijn inclusief BTW. Prijsaanpassingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op de website zijn geplaatst. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele typefouten en foutieve prijzen. Bij foutieve prijzen wordt de klant per email op de hoogte gesteld en heeft het recht de order kosteloos te annuleren.

 

 

4. Gegevens

4.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens, waaronder mede, doch niet beperkt tot, email adres, adresgegevens en telefoonnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

4.2 Liefdevol Offline garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

4.3 Liefdevol Offline zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten, na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw email adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

 

5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Liefdevol Offline van uw bestelling. Dit kan mondeling, via email of via de website.

5.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Liefdevol Offline is geaccepteerd.

5.3 Liefdevol Offline behoudt zich het recht voor om overeenkomsten, al dan niet met opgaaf van reden, te ontbinden.

 

 

6. Aflevering

6.1 Aflevering geschiedt zoveel mogelijk uit eigen voorraad en zolang de voorraad strekt. Voorraadgegevens vermeld op de website kunnen afwijken van de daadwerkelijke voorraad. Wijziging in assortiment, prijs en verpakking zijn voorbehouden.

6.2 Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper tenzij anders vermeld.

6.3 Aflevering vindt plaats tot aan de voordeur van het afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

6.4 Bezorging vindt plaats via PostNL of andere tegen de daarvoor geldende tarieven. Het is ook mogelijk om de bestelling op te halen bij Liefdevol Offline in Mook na bevestiging van Liefdevol Offline.

 

 

7. Aflevertijden

7.1 Liefdevol Offline streeft naar een zo goed en snel mogelijke aflevering.

7.2 Liefdevol Offline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade ontstaan door niet tijdige of niet volledige aflevering of door overmacht.

 

8. Betaling

8.1 Vooruit betalenÍž U kunt het bestelbedrag overmaken aan NL80 RBRB 0955059623  tnv Liefdevol Offline te Mook. U krijgt een bestelnummer en deze dient u te vermelden.

8.2 ContantÍž Bij bezorging door Liefdevol Offline op het overeengekomen afleveradres. Indien de klant bij aflevering à contant het verschuldigde bedrag niet kan voldoen, blijft het bestelde product eigendom van Liefdevol Offline. Liefdevol Offline gaat pas over tot aflevering van het product wanneer de betaling daarvoor correct en volledig is ontvangen.

8.3 iDeal via de website.
8.4 Betalen via factuur: De factuur wordt bij uw bestelling gedaan. U heeft een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Mocht de betaling hierna niet bij ons zijn bijgeschreven op rekening: NL80 RBRB 0955059623  tnv Liefdevol Offline te Mook, volgt een herinnering. Indien we een tweede herinnering moeten sturen, volgen er administratiekosten van €10. Liefdevol Offline behoudt zich het recht om een incassobureau in te schakelen wanneer betalingen niet op tijd binnen zijn. De daarmee gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant. 

 

9. Garantie

9.1 Liefdevol Offline garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. De producten dienen vrij te zijn van verboden materialen/ of fabrieksfouten tenzij anders vermeld.

9.2 Indien blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, of fabricagefouten bevat dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst van het betreffende product aan Liefdevol Offline te retourneren. Wanneer Liefdevol Offline akkoord gaat met de garantie, word het artikel kosteloos door Liefdevol Offline vervangen.

9.3 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Liefdevol Offline, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel te hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

 

10. Retourneren

10.1 U bent gerechtigd zonder opgave van de reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Liefdevol Offline zal dan binnen 30 dagen na ontvangt van het geretourneerde product, het door u betaalde bedrag aan u retourneren, mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gebruikt is en voorzien is van de originele verpakking en (informatie)kaartjes.

10.2 De kosten voor het retour zenden van het betreffende product en voor het eventueel opnieuw toezenden van een ander product, zijn voor uw eigen rekening, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk is bevestigd door Liefdevol Offline.

10.3 Al in rekening gebrachte en gemaakte verzendkosten worden niet geretourneerd.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien door Liefdevol Offline geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Liefdevol Offline ten opzichte van u beperkt tot wat in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.

11.2 De aansprakelijkheid van Liefdevol Offline voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

11.3 Liefdevol Offline sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatige gebruik van de systemen van Liefdevol Offline, waaronder de website, door een derde.

11.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Liefdevol Offline of haar ondergeschikten.

 

12. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

13. Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar websites van derden. Liefdevol Offline heeft geen zeggenschap over deze websites. Liefdevol Offline is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Liefdevol Offline, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Liefdevol Offline niet gelieerd is.

14.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

14.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 

15. Diversen

15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 De administratie van Liefdevol Offline geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

15.3 Liefdevol Offline is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

15.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Liefdevol Offline zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Liefdevol Offline aangepast worden. Liefdevol Offline adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Versie 1, Maart 2017 

17. Wijzigingen

Liefdevol Offline behoudt zich het recht de algemene voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.